275811-48-8

Benzamide,2-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidinyl]methyl]-3-[[[(3-methoxyphenyl)amino]carbonyl]amino]-N,N-dimethyl-