330796-24-2

N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-[[3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl]methyl]urea