331452-94-9

3H-Pyrazol-3-one,4-[4,5-dihydro-5-oxo-4-[(3-phenoxyphenyl)methylene]-2-phenyl-1H-imidazol-1-yl]-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-