88599-67-1

Benzoic acid, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-5-chloro-, 2,5-dichlorophenylester